|  หน้าแรก   |  ผู้บริหารและทีมงาน   |  บริการของเรา   |  ข่าว APM   |  ลิงค์   |  ที่อยู่   |  English  |  
 : : APM Talks
จากการที่ประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดีในด้านการวางแผน การบริหาร และการเงินของภาคธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงเริ่มเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารจัดการด้านการเงินมากขึ้น อันส่งผลให้งานบริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัดโดยในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เข้ามาให้คำปรึกษาในการวางแผนดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนด้านการเงินที่ต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเหล่านั้นจากการที่ประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดีในด้านการวางแผน การบริหาร และการเงินของภาคธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงเริ่มเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารจัดการด้านการเงินมากขึ้น อันส่งผลให้งานบริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัดโดยในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เข้ามาให้คำปรึกษาในการวางแผนดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนด้านการเงินที่ต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเหล่านั้นบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (Asset Pro Management Co.,Ltd.) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 และเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีศักยภาพ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในแวดวงการเงินโดยทีมงานหลายคนเคยผ่านงานด้านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ งานด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นอกจากนี้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเสนอผ่านทางสมาคมธนาคารไทย

จากความพร้อมของทีมงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 50 บริษัท ที่แต่งตั้งให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กันและด้วยความไว้วางใจ ผนวกกับความเชื่อมั่นในทีมงานของบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้รับจากลูกค้า บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่มุ่งมั่นในคุณภาพในการให้บริการปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งการให้บริการของบริษัทจะใช้ทีมงานให้คำปรึกษาในแต่ละธุรกรรม โดยผสมผสานบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งด้านบัญชี การเงิน และกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  |  หน้าแรก   |  ผู้บริหารและทีมงาน   |  บริการของเรา   |  ข่าว APM   |  ลิงค์   |  ที่อยู่   |  English  |